Банкілерді құру

Банкілерді құру
Создание банков

Банкілер қандай нысанда құрылады?

В какой форме создаются банки?

Қазақстанда банкілер акционерлік қоғам нысанында құрылады. Бұл үшін уәкілетті органның банк ашуға берген рұқсаты керек.

В Казахстане банки создаются в форме акционерных обществ. Для этого необходимо разрешение уполномоченного органа на открытие банка.

Банк құрудың заңнамалық негізі қандай?

Какова законодательная база создания банка?

Банк Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен айқындалатын тәртіппен, банк заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып құрылады.

Банк создается в порядке, определяемом гражданским законодательством Республики Казахстан для юридических лиц, с учетом особенностей, установленных банковским законодательством.

Банк құру үшін қандай шарттар талап етіледі? Бұл, сірә, өте күрделі үдеріс шығар?

Какие условия требуются для создания банка? Это, наверное, очень сложный процесс?

Иә, банк құру күрделі үдеріс болып табылады, оны құру барысында:

Да, создание банка представляет собой сложный процесс, в течение которого:

- банкінің болашақ құрылтайшыларының өзара қарым-қатынасы қалыптасады;

- формируются взаимоотношения будущих учредителей банка;

- мынадай қажетті құжаттар табыс етіледі:

- представляются необходимые документы:

мемлекеттік тіркеуге алу және банк операцияларын жүзеге асыруға лицензия беру туралы қузаухатпен қоса өтініш;

заявление с ходатайством о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций;

- банкінің жарғысы;

- устав банка;

- құрылтайшылық шарт;

- учредительный договор;

- құрылтайшылардың жалпы жиналысының хаттамасы;

- протокол общего собрания учредителей;

- несие ұйымын тіркеу үшін мемлекеттік баждың төленгені туралы куәлік;

- свидетельство об уплате государственной пошлины за регистрацию кредитной организации;

- құрылтайшылардың тізімі;

- список учредителей;

- аудиторлық ұйымның қорытындысы;

- заключение аудиторской организации;

- экономикалық негіздеме;

- экономическое обоснование;

- банк басшыларының құрамы туралы мәліметтер;

- сведения о составе руководителей банка;

- Ұлттық банкінің жарғылық капиталдың төленгені туралы банкінің қуаттамасы.

- подтверждение банком об оплате уставного капитала Нацбанком.

Демек, Қазақстанда несие ұйымы тек арнаулы рұқсат негізінде ғана жұмыс істейтін болды ғой?

Значит, в Казахстане кредитная организация действует только на основании специального разрешения?

Өте дұрыс. Ал бұл рұқсат лицензия деп аталады. Онда осы несие ұйымының жүзеге асыруына құқығы бар банк операциялары, сондай-ақ осы банк операцияларын жүзеге асыруға болатын валюта көрсетіледі.

Совершенно верно. А это разрешение называется лицензией. В ней указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Жаңадан құрылған банкіге қандай лицензиялар берілуі мүмкін?

Какие лицензии могут быть выданы вновь организованному банку?

Жаңадан құрылған банкіге мынадай лицензиялар берілуі мүмкін:

Вновь организованному банку могут быть выданы следующие лицензии:

- теңге түріндегі қаражатпен банк операцияларын жүзеге асыруға (жеке тұлғалардың қаражатын салымға тарту құқығы жоқ) лицензия;

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в тенге (без права привлечения во вклады средств физических лиц);

- теңге және шетел валютасы түріндегі қаражатпен банк операцияларын жүзеге асыруға (жеке тұлғалардың қаражатын салымға тарту құқығы жоқ) лицензия;

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в тенге и иностранной валюте (без права привлечения во вклады средств физических лиц);

- асыл металдарды салымға тарту және орналастыруға лицензия;

-лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

- жеке тұлғалардың теңге түріндегі қаражатын салымға тартуға лицензия;

- лицензия на привлечение во вклады средств физических лиц в тенге;

- жеке тұлғалардың теңге және шетел валютасы түріндегі салымдарын тартуға лицензия;

- лицензия на привлечение во вклады средств физических лиц в тенге и иностранной валюте;

- бас лицензия.

- генеральная лицензия.

Бас лицензияның артықшылығы неде?

В чем заключается преимущество генеральной лицензии?

Біріншіден, бас лицензия теңге және валюта түріндегі қаражатпен барлық банк операцияларын орындауға лицензиясы бар банкіге беріледі. Екіншіден, бас лицензиясы бар банк белгіленген тәртіппен шетелде филиалдар аша алады және бейрезидент-банкілердің жарғылық капиталындағы үлестерді сатып ала алады.

Во-первых, генеральная лицензия может быть выдана банку, имеющему лицензии на выполнение всех банковских операций со средствами в тенге и иностранной валюте. Во-вторых, банк, имеющий генеральную лицензию, может открывать в установленном порядке филиалы за рубежом и приобретать доли в уставном капитале банков-нерезидентов.

Қазақстан банкілерінің жарғылық капиталдарды құрауы үшін шетел инвестицияларын тартуына рұқсат етіле ме?

Допускается ли для формирования уставных капиталов казахстанских банков привлечение иностранных инвестиций?

И¸, рұқсат етіледі. Шетел инвестициялары бар банкілер деп мыналар айтылады:

Да, допускается. Под банками с иностранными инвестициями понимаются:

- жарғылық капиталы резиденттер мен бейрезиденттердің есебінен құралатын банкілер;

- банки, уставный капитал которых формируется за счет резидентов и нерезидентов;

- шетел банкілері, яғни жарғылық капиталы бейрезиденттердің есебінен құралатын банкілер;

- иностранные банки, т.е. банки, уставный капитал которых формируется за счет нерезидентов;

- бейрезидент-банкілердің филиалдары.

- филиалы банков-нерезидентов.

Еліміздің банк жүйесіне шетел капиталының қатысуына лимит бар ма?

Имеется ли лимит участия иностранного капитала в банковской системе страны?

Иә, еліміздің банк жүйесіне шетел капиталының қатысуына шектеулер қойылған. Бұл шектеулер отандық коммерциялық банкілердің қалыптасуы және шетел банкілерінің экспансиясынан қорғау үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар жасау мақсатын көздейді.

Да, установлены ограничения на участие иностранного капитала в банковской системе страны. Эти ограничения преследуют цель создать наиболее благоприятные условия для становления отечественных коммерческих банков и защиты от экспансии зарубежных банков.

Банкінің жарғылық капиталы қандай қаражаттың есебінен ұлғайтылады?

За счет каких средств достигается увеличение уставного капитала банка?

Жарғылық қор қатысушылардың қосымша жарналар салуы есебінен де, банкіге жаңа қатысушылардың кіруі есебінен де ұлғайтылады.

Увеличение уставного фонда осуществляется как за счет внесения участниками дополнительных взносов, так и за счет вступления в банк новых участников.

Жаңа мүшелердің кіруі және олардың банкінің жарғылық капиталына салатын салымының мөлшері туралы мәселе қатысушылардың жалпы жиналысында шешіледі.

Вопрос о вступлении новых членов и размерах их вклада в уставный капитал банка решается на общем собрании участников.

Қандай органдар банкіге құрылтайшылар және акционерлер бола алады?

Какие органы могут быт учредителями и акционерами банка?

Банкіге заңды және жеке тұлғалар - Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттері құрылтайшылар және акционерлер бола алады. Мемлекет тек Үкімет арқылы ғана құрылтайшы және акционер болады, ал Қазақстан Даму банкісіне сондай-ақ жергілікті органдар да акционерлер болуы мүмкін.

Учредителями и акционерами банка могут быть юридические и физические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан. Государство может быть учредителем и акционером банка только в лице Правительства, а акционерами Банка развития Казахстана могут быть также и местные органы.

Банк өзінің қызметін қандай жағдайларда тоқтатады?

При каких условиях банк прекращает свою деятельность?

Банкінің қызметі оның қайта құрылуы немесе таратылуы жолымен тоқтатылады.

Прекращение деятельности банка происходит путем его реорганизации или ликвидации.

Банк қандай жолмен қайта құрылады?

Каким путем происходит реорганизация банка?

Банк:

Реорганизация банка происходит путем:

- бірігу;

- слияния;

- қосылу;

- присоединения;

- бөліну;

- разделения;

- бөліп шығару;

- выделения;

- өзгерту жолымен қайта құрылады.

- преобразования.

Қайта құру кезінде банкінің құқықтары мен міндеттері кімге ауысады?

Кому переходят права и обязанности банка при реорганизации?

Олар құқық мирасқорларына ауысады, яғни мерзімі бітпеген барлық құжаттар белгіленген тәртіппен құқықты мирасқорға табысталады.

Они переходят к правопреемникам, т.е. все документы, сроки которых не истекли, передаются в установленном порядке правопреемнику.

Банк қандай тәртіппен таратылады?

В каком порядке происходит ликвидация банка?

Коммерциялық банк ерікті тәртіппен де, мәжбүрлі тәртіппен де таратылуы мүмкін. Тек құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімімен ғана ерікті түрде таратылуы мүмкін. Мұнда ерікті түрде таратылу туралы шешім қабылдау сәтінде банк несиегерлердің алдындағы барлық міндеттемелерді орындауға тиіс. Демек, банк төлем төлеуге қабілетсіз болса, ерікті тәртіппен таратылу туралы шешім қабылдауға болмайды.

Ликвидация коммерческого банка может происходить как в добровольном, так и в принудительном порядке. Добровольная ликвидация осуществляется только по решению общего собрания учредителей. При этом на момент принятия решения о добровольной ликвидации банк должен выполнить все обязательства перед кредиторами. Следовательно, решение о добровольной ликвидации не может быть принято, если банк является неплатежеспособным.

Коммерциялық банк:

Принудительная ликвидация коммерческого банка происходит по решению уполномоченного органа об отзыве у банка лицензии:

- коммерциялық банкінің банк заңнамасын бұзғаны үшін;

- за нарушение коммерческим банком банковского законодательства;

- коммерциялық банкінің төлем төлеуге қабілетсіздігіне байланысты;

- в связи с неплатежеспособностью коммерческого банка;

- төрелік соттың банкіні банкрот деп тану туралы шешімімен банкіден лицензияны қайтарып алу туралы уәкілетті органның шешімі бойынша мәжбүрлеу тәртібімен таратылады.

- решением арбитражного суда о признании банка банкротом.


Қазақ-орыс анықтағыш-тілашар банктік жүйенің жұмыскерлерінің. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»